Regulamin

 
§ 1. Definicje
 
Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:
1. Serwis Auto Przetarg - system informacyjny, stanowiący własność Auto Przetarg zamieszczony pod domeną www.autoprzetarg.pl, służący do służący do wyłaniania w drodze Aukcji najwyższej oferty zakupu.
2. Przedmiot sprzedaży - używana rzecz ruchoma wystawiona do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Auto Przetarg, pochodząca w szczególności z zakończonej umowy finansowania.
3. Aukcja - aukcja elektroniczna przeprowadzana w Serwisie Auto Przetarg na stronie internetowej www.autoprzetarg.pl polegająca na składaniu przez Uczestników Ofert zakupu Przedmiotu sprzedaży w celu wyłonienia nabywcy.
4. Sprzedawca - Auto Przetarg lub inny podmiot wskazany w danej Aukcji  jako Sprzedawca, który zawarł z Auto Przetarg umowę w przedmiocie sprzedaży ruchomości stanowiących jego własność.
5. Uczestnik - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, uczestnicząca  w Aukcji w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, która dokonała skutecznej rejestracji w Serwisie Auto Przetarg i zaakceptowała niniejszy Regulamin oraz otrzymała login, umożliwiający udział w Aukcji.
6. Pełnomocnik – osoba umocowana do składania w imieniu i na rzecz Uczestnika podczas Aukcji wiążących ofert sprzedaży i odbioru oświadczeń woli składanych przez Sprzedawcę lub Auto Przetarg. Jeżeli umocowanie Pełnomocnika nie wynika z KRS albo CEDIG, jego umocowanie musi wynikać z pełnomocnictwa udzielonego przez Uczestnika.
7. Rejestracja - procedura rejestracji w Serwisie Auto Przetarg.
8. Oferta zakupu – wiążące Uczestnika oświadczenie woli złożone Sprzedawcy przez Uczestnika
9. Cena wywoławcza – cena Przedmiotu sprzedaży, od jakiej zaczyna się aukcja online. W opisie każdej aukcji zostaje podana informacja, czy cena wywoławcza jest wyrażona w wartościach netto czy brutto.
10. Aukcja z Prowizją – aukcja, w której Uczestnik obok ceny nabycia zobowiązany jest zapłacić prowizję na rzecz Auto Przetarg. Podczas aukcji Prowizja jest nalicza automatycznie w stosunku do aktualnej ceny sprzedaży.
W serwisie aukcyjnym (w przypadku Aukcji z prowizją) kwota widoczna w czasie aukcji jako cena aktualna jest sumą dwóch wartości: ceny sprzedaży należnej Sprzedawcy od Uczestnika oraz Prowizji należnej Auto Przetarg od Uczestnika. Po zakończeniu aukcji aktualna cena objęta ofertą Uczestnika zostaje rozbita na dwie wartości cenę sprzedaży płatną na rzecz Sprzedawcy oraz Prowizję płatną na rzecz Auto Przetarg.
11. Cena nabycia – cena nabycia jest wyrażona w polskich złotych (PLN) netto, należy do niej doliczyć VAT w obowiązującej aktualnie stawce dla danego Przedmiotu sprzedaży, chyba że coś innego zostało wskazane w opisie Przedmiotu sprzedaży.
12. Ustawa AML - ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.
13. Auto Przetarg – Paweł Owczarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Owczarek Auto Przetarg z siedzibą ul. Zatorze 1 w Warszawie, organizator Aukcji, we wskazanych przypadkach Sprzedawca.
 
§ 2. Warunki uczestnictwa
 
1. Warunki uczestnictwa w Aukcji, z zastrzeżeniem warunków technicznych wskazanych w ust. 4 poniżej:
a) Prawidłowe zarejestrowanie Uczestnika w Serwisie Auto Przetarg poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego;
b) Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
c) Aktywacja konta aukcyjnego poprzez pracownika Auto Przetarg;
d) Zalogowanie Uczestnika do konta aukcyjnego  Serwisu Auto Przetarg;
e) Złożenie Oferty zakupu poprzez konto aukcyjne w Serwisie Auto Przetarg.
 
2. Uczestnik może korzystać wyłącznie ze swojego konta aukcyjnego w Serwisie Auto Przetarg. Zabrania się tworzenia kont aukcyjnych Uczestnika bez stosownego umocowania, posiadania więcej niż jednego konta Uczestnika, udostępniania konta osobom trzecim.
3. Zabrania się tworzenia i używania przez Uczestnika loginów zawierających zwroty, słowa powszechnie uznawane za obraźliwe. W takim przypadku Auto Przetarg ma prawo usunąć konto Uczestnika z Serwisu Auto Przetarg.
4. Uczestnik aby zarejestrować się  i skorzystać z Aukcji musi spełniać następujące wymagania techniczne:
a. posiadać podłączenie do Internetu;
b. posiadać konto poczty e-mail;
c. posiadać dostęp do przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na monitorze komputera dokumentów znajdujących się na stronie internetowej (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu Auto Przetarg, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Uczestnik posiadało w szczególności:
a. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
b. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
c. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
d. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
e. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
6. Auto Przetarg  oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie włamania się jak również utrudnienie dostępu do Serwisu Auto Przetarg.
7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Serwisu Auto Przetarg może być zakłócane przez działanie botów, robaków i innych kodów komputerowych. Może to spowodować nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aukcji lub uniemożliwić korzystanie z innych funkcjonalności Serwisu Auto Przetarg.
8. Auto Przetarg nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko wiążące się z korzystaniem przez Uczestnika z usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Auto Przetarg nie ponosi odpowiedzialności za szkodę nie będącą następstwem jego winy czy zaniedbania, a także za taką, której wyłączną przyczyną jest działanie Uczestnika lub osób trzecich, za które Auto Przetarg nie ponosi odpowiedzialności.
9. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu informatycznego, Auto Przetarg ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Serwisu Auto Przetarg.
10. Auto Przetarg nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Auto Przetarg wynikające z przyczyn technicznych lub zawieszenie, przerwanie oraz przedterminowe zakończenie licytacji, przypadkowe i pomyłkowe przerwania, zawieszenia czy też wcześniejsze zakończenia Aukcji  jak również za zdarzenia zewnętrzne, nieprzewidziane oraz zdarzenia siły wyższej.
11. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działania Serwisu Auto Przetarg. W przypadku stwierdzenia przez Auto Przetarg, że Uczestnik dopuszcza się takich działa, nastąpi niezwłoczna blokada konta Uczestnika, jak również zostaną podjęte działania prawne związane z naprawieniem szkody na drodze postepowania cywilnego oraz działania przewidziane przepisani prawa karnego.
 
§ 3. Rejestracja
 
1. Celem rejestracji Uczestnik wypełnia formularz elektroniczny znajdujący się w Serwisie Auto Przetarg. Rejestracja Uczestnika jest bezpłatna i dobrowolna. W trakcie rejestracji należy podać następujące dane: nazwę firmy (imię i nazwisko przedsiębiorcy), adresu siedziby oraz adresu do korespondencji, numeru NIP, REGON, KRS (jeśli posiada), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz  unikatowego loginu oraz hasła, pod którym Uczestnik będzie brał udział w Aukcji. Podanie numeru telefonu do kontaktu w procesie rejestracji jest dobrowolne, lecz wskazane ponieważ ułatwia kontakt między Uczestnikiem a Auto Przetarg.
2. Z chwilą rejestracji dochodzi do zawarcia z Uczestnikiem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną na czas nieokreślony.
3. Uczestnik ma obowiązek aktualizowania danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po zmianie tych danych.
4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, pracownik Auto Przetarg dokonuje weryfikacji danych i przesyła na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny.
5. Aktywacja konta Uczestnika nastąpi z chwilą kliknięcia na link aktywacyjny – w tym momencie rejestracja zostaje ukończona.
6. Uczestnik ma prawo w każdy czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez złożenia Auto Przetarg oświadczenia w przedmiocie wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w formie elektronicznej poprzez żądanie usunięcia konta w zakładce Moje konto.
7. Auto Przetarg ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
a) brak logowania Uczestnika w Serwisie Auto Przetarg przez okres trwający nieprzerwalnie 6 miesięcy;
b) podjęcia przez Uczestnika działań mający na celu zakłócenie funkcjonowania Serwisu Auto Przetarg;
c) powzięcie uzasadnionych wątpliwości do co prawdziwości danych podanych przez Uczestnika podczas procesu rejestracji;
d) nie wywiązania się przez Uczestnika z swojej oferty z złożonej w toku Aukcji;
e) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wygasa w przypadku śmierci Uczestnika będącego osobą fizyczną lub likwidacji Uczestnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
9. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną konto Uczestnika w Serwisie Auto Przetarg zostaje usunięte.

§ 4. Dane osobowe
 
1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z prowadzeniem licytacji jest Paweł Owczarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Auto Przetarg Paweł Owczarek z siedzibą w Warszawie, ul. Zatorze 1.
2. Dane osobowe zbierane w procesie rejestracji od Uczestników będą wykorzystane w celu założenia konta Uczestnika  w Serwisie Auto Przetarg, dzięki któremu Uczestnik będzie miał możliwość brania udziału w aukcjach online organizowanych przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a także w celu utrzymywania przez Sprzedawcę niezbędnego kontaktu z Uczestnikiem.
3. W przypadku Uczestników, którzy złożyli zwycięska ofertę, dane osobowe Uczestnika zostaną przekazane Sprzedawcy celem sprzedaży Przedmiotu w szczególności  przygotowania ewentualnej umowy sprzedaży  lub wystawienia faktury na zakupiony Przedmiot sprzedaży.
4. Dane osobowe Uczestnika lub Pełnomocnika mogą być przetwarzane w celu identyfikacji klienta, jego reprezentanta, beneficjenta rzeczywistego, ustalenia statutu PEP oraz realizacji obowiązków wynikających z ustawy AML.
5. Po sfinalizowaniu transakcji dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez Sprzedawcę w celach archiwizacji przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawą o rachunkowości.
6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale brak lub niepełne dane uniemożliwiają dokonanie rejestracji i założenie konta w Serwisie Auto Przetarg pozwalającego Uczestnikowi na udział w licytacji online.
7. Uczestnik ma prawo dostępu do danych i ich poprawiania, oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu „Polityce prywatności”.

§ 5. Przedmiot sprzedaży

1. Przedmiotem sprzedaży są składniki majątkowe stanowiące własność Auto Przetarg  lub Sprzedawcy wskazanego w opisie aukcji, który zawarł z Auto Przetarg umowę współpracy w zakresie sprzedaży przedmiotów stanowiących jego własności w Serwisie Auto Przetarg.
2. Informacja dotycząca Przedmiotu sprzedaży opublikowana w Serwisie Auto Przetarg, obejmuje:
a) Termin zakończenia Aukcji;
b) Kartę informacyjną sporządzoną przez rzeczoznawcę zawierającą opis aktualnego stanu technicznego;
c) Dokumentację zdjęciową;
d) Wskazanie miejsc, gdzie można osobiście zapoznać się ze stanem technicznym pojazdu;
e) Rodzaj Aukcji;
f) Cenę wywoławczą;
g) Informacje o fakturze, w tym podatku VAT.
3. Informacje opublikowane w Serwisie Auto Przetarg, dotyczące Przedmiotu sprzedaży nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny i mają charakter wyłącznie poglądowy.
4. W przypadku opublikowania w Serwisie Auto Przetarg ekspertyzy technicznej lub oceny stanu technicznego Przedmiotu sprzedaży, w tym zdjęć, szkiców lub wyceny, przyjmuje się, że te opublikowane dane mają jedynie charakter poglądowy. W żadnym razie ich opublikowanie nie stanowi wiążącego dla Uczestnika, Sprzedawcy oraz Auto Przetarg elementu oznaczenia lub technicznego opisu Przedmiotu sprzedaży. Sprzedawca oraz Auto Przetarg zwolnieni są z odpowiedzialności za dokonanie przez Uczestnika (na postawie materiałów opublikowanych w Serwisie Auto Przetarg) ustaleń i wniosków dotyczących oferowanego Przedmiotu sprzedaży. Sprzedawca i Auto Przetarg gwarantują możliwość dokonania osobistych oględzin Przedmiotu sprzedaży w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę w opisie Przedmiotu sprzedaży. Uczestnik przez cały okres trwania Aukcji nim złoży Ofertę zakupu może zapoznania się osobiście z aktualnym stanem technicznym Przedmiotu sprzedaży, stopniem jego kompletności jak również stopniem jego zużycia.
5. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy oraz Auto Przetarg za wady rzeczy sprzedanej z tytułu rękojmi.
6. Auto Przetarg ani Sprzedawca nie udziela gwarancji na jakikolwiek Przedmiot sprzedaży.
7. Uczestnik poprzez złożenie Oferty zakupu podczas Aukcji potwierdza, że nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w przyszłości żadnych roszczeń z tytułu stanu technicznego przedmiotu, jego kompletności i zużycia, w szczególności roszczeń o obniżenie ceny.

§ 6. Przebieg Aukcji
 
1. Aukcja odbywa się w terminie wskazanym w informacji o Przedmiocie sprzedaży w Serwisie Auto Przetarg. Obwieszczenia o Aukcji umieszczone jest w Serwisie Auto Przetarg i zawiera w szczególności następujące dane: termin zakończenia aukcji, opis przedmiotu, dokumentację zdjęciową, wysokość ceny wywoławczej, określenia rodzaju aukcji (np. aukcja z ceną minimalną, aukcja z opcja Kup teraz, Aukcja z Prowizją), dane Sprzedawcy.
2. Celem Aukcji jest wyłonienie najkorzystniejszej Oferty zakupu z Ofert zakupu złożonych podczas Aukcji.
3. Przystąpienie do Aukcji następuje poprzez złożenia za pośrednictwem Serwisu Auto Przetarg, po zalogowaniu się Uczestnika, Oferty zakupu.
4. Każda Oferta zakupu zgłoszona przez Uczestnika w czasie trwania Aukcji jest wiążąca i nie może być cofnięta.
5. Oferta zakupu złożona w toku Aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik Aukcji złożył korzystniejszą Ofertę zakupu.
6. Wszystkie Oferty zakupu składane przez Uczestnika są jawne oraz zostają uwidocznione w Serwisie Auto Przetarg w czasie trwania Aukcji. Podczas trwania Aukcji widoczne są również niepełne Loginy Uczestników, którzy złożyli Ofertę zakupu podczas trwania danej Aukcji.
7. Kwota postąpienia, tj. kwota minimalnego wzrostu Oferty zakupu zgłoszonej przez Uczestnika celem przebicia dotychczasowej Oferty zakupu wynosi 2% wartości ostatniej złożonej Oferty zakupu.
8. Aukcja kończy się z upływem terminu na jaki została ogłoszona, chyba że w ostatnich dwóch minutach trwania Aukcji zostanie złożona kolejna Oferta zakupu. Wówczas Aukcja zostaje wydłuża równo na 120 sekund do czasu kiedy żaden z Uczestników nie zdecyduje się na złożenie kolejnej, wyższej Oferty zakupu przez ostatnie 120 sekund trwania Aukcji.  
9. Istnieje możliwość wprowadzenia „automatu”. Uczestnik ma możliwość wprowadzenia własnej maksymalnej Oferty zakupu w polu „Twoja maksymalna oferta:” Oferty innych Uczestników danej Aukcji będą automatycznie przebijane do ostatniej możliwej do złożenia Oferty niższej od ustawionej w automacie.
10. Aukcję wygrywa Uczestnik, który złożył najwyższą ofertę do momentu zamknięcia Aukcji, pod warunkiem osiągnięcia lub przekroczenia ceny wywoławczej. Oferta zakupu złożona przez Uczestnika wiąże go 30 dni. Aukcja zostaje rozstrzygnięta dopiero w momencie przesłanie Uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w ust.11 poniżej.
11. Zawarcie umowy sprzedaży po wygranej przez Uczestnika Aukcji następuje, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej:
a) w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą z chwilą zawarcia pisemnej umowy sprzedaży w lokalu Sprzedawcy lub w lokalu Auto Przetarg, który będzie działał na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Sprzedawcę w związku z zawartą z Auto Przetarg umową współpracy, chyba że wcześniej Sprzedawca lub Auto Przetarg udzielił Uczestnikowi przybicia (z chwilą udzielenia przybicia);
Umowy sprzedaży zostanie zawarta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie - wzór Umowy sprzedaży stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 
b) w przypadku innych Uczestników -  z chwilą udzielenia Uczestnikowi przybicia.
Przybicie, o którym mowa powyżej polega na akceptacji przez Sprzedawcę lub Auto Przetarg oferty Uczestnika, który wygrał Aukcję.
Zawiadomienie o udzieleniu przybicia lub konieczności podpisania przez Uczestnika pisemnej umowy sprzedaży zostanie przesłane do Uczestnika w terminie 7 dni roboczych na adres e-mail wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji. Zawiadomienie będzie zawierało w szczególności informację o kwotach do zapłaty z tytułu ceny na rzecz Sprzedawcy oraz  z tytułu prowizji na rzecz Auto Przetarg (jeżeli jest wymagana), terminach płatności oraz rachunkach bankowych, na które mają zostać dokonane poszczególne płatności.
12. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o zapłacie ceny oraz prowizji – przez zapłatę rozumie się uiszczenie zarówno całej kwoty ceny jak i całej kwoty prowizji w wartościach netto powiększonych o podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.
13. Odbiór Przedmiotu sprzedaży będzie możliwy z chwilą odnotowania wpływu środków z tytułu zapłaty ceny sprzedaży na rachunek bankowy Sprzedawcy oraz zapłaty kwoty Prowizji na rachunek bankowy Auto Przetarg.
14. Sprzedawca może warunkować zawarcie umowy sprzedaży od przedłożenia przez Uczestnika dokumentów i informacji w formie zgodnej z przepisami AML – wymaganych do identyfikacji Uczestnika, weryfikacji jego tożsamości, identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego, ustalenia statusu PEP oraz weryfikacji Przedstawiciela występującego w imieniu Uczestnika i jego umocowania - w żądanym zakresie.
15. W przypadku kiedy Sprzedawca, stosując przepisy AML, nie będzie mógł zastosować środków bezpieczeństwa finansowego wobec Uczestnika, będzie zobowiązany odstąpić od umowy sprzedaży.
16. Uczestnik będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który zawarł umowę sprzedaży po 31 grudnia 2020 roku powinien zapoznać się z treścią informacji stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
17. Przeniesienie własności Przedmiotu sprzedaży następuje z zastrzeżeniem zapłaty pełnej ceny sprzedaży Przedmiotu sprzedaży oraz prowizji na rzecz Auto Przetarg (jeżeli jest wymagana).

§ 7. Przebieg Aukcji z ceną minimalną.
 
1. Aukcja może mieć formę szczególną - aukcji z ceną minimalną, która zmierza do wyboru nabywcy Przedmiotu sprzedaży pod warunkiem, iż złożona przez Uczestnika Oferta zakupu opiewającej na cenę równa lub wyższą od ustalonej przez Sprzedawcę ceny minimalnej.
2. Aukcja z ceną minimalną jest oznaczona w Serwisie Auto Przetarg poprzez uwidocznienie informacji „cena minimalna nie została osiągnięta”, wyświetlanej aż do momentu złożenia przez któregokolwiek z Uczestników Aukcji Oferty cenowej równej lub wyższej niż cena minimalna.
3. Wysokość ceny minimalnej nie jest widoczna dla Uczestników Aukcji.
4. Oferty zakupu niższe od ceny minimalnej nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku licytacji.
5. W przypadku nie wyłonienia w toku Aukcji nabywcy Przedmiotu sprzedaży w konsekwencji nie osiągnięcia ceny minimalnej, oferty zakupu niższe niż cena minimalna wiążą Uczestników po zakończeniu aukcji jeszcze przez 5 dni roboczych. W tym terminie Sprzedawca może dokonać wyboru ofert zakupu niższej niż cena minimalna złożonej przez jednego z Uczestników albo skierować Przedmiot sprzedaży ponownie do sprzedaży.
6. Z zastrzeżeniem opisanych w pkt 1-5 powyżej szczególnych zasadach odnoszących się do Aukcji z ceną minimalną, w pozostałym zakresie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu.
 
§ 8. Przebieg Aukcja z ceną KUP TERAZ.
 
1. Aukcja może mieć formę szczególną – aukcji z ceną KUP TERAZ, która zmierza do wyboru nabywcy Przedmiotu sprzedaży przed zakończeniem regulaminowego czasu trwania Aukcji.
2. Aukcja z ceną KUP TERAZ jest oznaczona w Serwisie Auto Przetarg poprzez uwidocznienie informacji „KUP TERAZ” wraz z podaną ceną, wyświetlanej pod tytułem danej licytacji w liście aukcji.
3. Wysokość ceny KUP TERAZ jest wyższa od ceny wywołania i jest widoczna dla Uczestników licytacji.
4. W przypadku złożenia przez jednego z Użytkowników oferty KUP TERAZ aukcja kończy się przed regulaminowym czasem z wynikiem sprzedaży dla danego Użytkownika za cenę sprzedaży KUP TERAZ.
5. Z zastrzeżeniem opisanych w pkt 1-4 powyżej szczególnych zasadach odnoszących się do Aukcji z ceną KUP TERAZ, w pozostałym zakresie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu.
 
§ 9. Aukcja z Prowizją
 
1. Każda Aukcja może przyjąć formę Aukcji z Prowizją.
2. Podczas Aukcji z Prowizją w Serwisie Auto Przetarg widoczna jest tylko jedna wartość, która stanowi sumę ceny sprzedaży należnej Sprzedawcy oraz kwoty Prowizji należnej Auto Przetarg, obie kwoty są wyrażone w wartościach netto, chyba że co innego zostało wskazane w Informacji o Przedmiocie sprzedaży. Do kwot netto zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.
3. W przypadku Aukcji z Prowizją, Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty kwoty objętej jego Ofertą zakupu, która po zakończeniu aukcji zostanie rozbita na dwie kwoty: cenę nabycia Przedmiotu sprzedaży, którą Uczestnik zobowiązany będzie zapłacić na rzecz Sprzedawcy ma wskazanych rachunek bankowy oraz kwotę Prowizji, którą Uczestnik będzie zobowiązany zapłacić na rzecz Auto Przetarg na wskazany rachunek bankowy.
 
§ 10. Cena i odbiór Przedmiotu sprzedaży.
 
1. Ceny sprzedaży są cenami wyrażonymi w złotym polskim. Uczestnicy są zobowiązani składać Oferty zakupu również w wartościach wyrażonych w złotym polskim. W przypadku ceny sprzedaży wyrażonej w wartościach netto, do uzyskanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej aktualnie stawce.
2. Cena sprzedaży nie zawiera kosztów odbioru Przedmiotu sprzedaży. Uczestnik dokonuje odbioru Przedmiotu sprzedaży własnym staraniem i na własny koszt, ze wskazanego w Serwisie Auto Przetarg miejsca przechowywania. Uczestnik we własnym zakresie i na własne ryzyko organizuje transport, załadunek, konieczne drobne naprawy i ponosi ich koszty - bez możliwości ich regresu wobec Sprzedawcy.
3. Sprzedawca wystawi fakturę VAT na podstawie danych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym. Sprzedawca wystawi fakturę VAT nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty całej Ceny nabycia.
4. Auto Przetarg, w przypadku Aukcji z Prowizją, wystawi fakturę VAT z tytułu Prowizji na podstawie danych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym. Auto Przetarg wystawi fakturę VAT nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty Prowizji.
5. W przypadku braku zapłaty ceny lub prowizji Auto Przetarg jest uprawniony:
a) Zablokowania konta aukcyjnego Uczestnika;
b) Skierowania oferty sprzedaży do Uczestnika, który złożył druga co do wysokości Ofertę sprzedaży
6. Auto Przetarg uprawniony jest do obciążenia zwycięskiego Uczestnika, który nie wywiązał się ze złożonej Oferty, opłatą za zorganizowanie i przeprowadzenie Aukcji w następujących wysokościach:
a) w przypadku Aukcji z Prowizją – opłatą w wysokości równej naliczonej wartości prowizji podczas aukcji;
b) w przypadku Aukcji bez Prowizji  - opłatę w wysokości 2 000,00 zł netto.
7. Wydanie Przedmiotu sprzedaży  nastąpi pod warunkiem zaksięgowania wpłaty całej Ceny nabycia uiszczonej na rzecz Sprzedawcy oraz zaksięgowania całej kwoty Prowizji uiszczonej na rzecz Auto Przetarg, jeżeli została przewidziana oraz po podpisaniu Umowy sprzedaży jeżeli jest wymagana.
8. Uczestnik jest zobowiązany odebrać nabyty Przedmiot sprzedaży z miejsca przechowania wskazanego przez Sprzedawcę nie później niż w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty Ceny nabycia oraz Prowizji, o czym zostanie poinformowany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.
9. W przypadku odbioru Przedmiotu sprzedaży przez inną osobę niż Uczestnik, niezbędne do odbioru jest posiadanie pełnomocnictwa do tej czynności, sporządzonego w formie pisemnej lub formie elektronicznej, wysłanego z e-mail Uczestnika wskazanego w formularzu rejestracyjnym.
10. Brak odbioru Przedmiotu sprzedaży w terminie określonym w ust. 8 powyżej, powoduje naliczenie przez Auto Przetarg opłaty za jego przechowanie w wysokości 40,00 zł/netto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze. W takim przypadku Przedmiot sprzedaży zostanie wydany Uczestnikowi po uiszczeniu dodatkowej opłaty za jego przechowanie na rzecz Auto Przetarg.
 
§ 11. Reklamacja
 
1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji w formie pisemnej na adres: ul. Zatorze 1, 02-852 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres mailowy [email protected].
2. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji oraz szczegółowy opis reklamacji oraz żądanie Uczestnika.
3. Reklamację rozpoznana przez Sprzedawcę lub Auto Przetarg w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia reklamacji przez Uczestnika o informacje niezbędne do jej rozpatrzenia.
4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej wskazany w jej treści.
 
§ 12. Postanowienia końcowe.
 
1. Do czasu zakończenia Aukcji Sprzedawca ma prawo przerwać lub anulować Aukcję.
2. Sprzedawca oświadcza, iż wystawiane w Serwisie Auto Przetarg Przedmioty sprzedaży są rzeczami używanymi i nie posiadają gwarancji producenta ani sprzedawcy ani Auto Przetarg, chyba że w opisie Aukcji wyraźnie inaczej zaznaczono.
3. Przedmioty sprzedaży są rzeczami używanymi, w chwili złożenia Oferty zakupu Uczestnik zaakceptował bez zastrzeżeń stan techniczny Przedmiotu sprzedaży oraz stan jego wyposażenia z tego powodu Sprzedawca wyłącza rękojmię za wady fizyczne Przedmiotów sprzedaży nie uzupełnia ewentualnych braków wyposażenia nabytych na licytacji Przedmiotów.
4. W trakcie trwania Aukcji Auto Przetarg zastrzega sobie prawo do odwołania Aukcji w każdym czasie bez podania przyczyny.
5. Auto Przetarg zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji Serwisu Auto Przetarg.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 
 POLITYKA PRYWATNOŚCI

UMOWA SPRZEDAŻY

POUCZENIE ODSTĄPIENIE

UPOWAŻNIENIEPOBIERZ REGULAMIN W PDF