Nieruchomość zabudowana budynkami o funkcji produkcyjno-magazynowo-biurowej w Łozienicy (gm. Goleniów)

Do końca aukcji pozostało:

Aktualna cena:

65000000,00 zł

Numer aukcji:

287/11/2021

Cena wywoławcza:

65000000,00 zł

Data zakończenia:

2022-02-28 14:35:00


Rodzaj finansowania

Kredyt Leasing Pożyczka

Dane przedmiotu

Lokalizacja:

Goleniów

Licytacja

Opis

Sprzedaż w drodze składania OFERT.

Nieruchomość zabudowana budynkami o funkcji produkcyjno-magazynowo-biurowej z częścią socjalną.
 
Łączna powierzchnia całkowita budynków wynosi 29 725,71 m² (budynek stróżówki o powierzchni 31 m2).
 
Działki o nr ew. 96/7, 96/8, 96/9 o powierzchni łącznej 62 137 m², obręb 320402_5.0018 Łozienica, księga wieczysta o nr KW SZ1O/00039701/5, jednostka ewidencyjna gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie.
 
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Prostej, stanowiącej działki o nr ew. 1223 oraz 26, oznaczone symbolem dr, obręb Łozienica, numer drogi 226603Z.
 
Dokonano rozbudowy istniejącej hali produkcyjno- magazynowej wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz budową otwartego zbiornika retencyjnego, trafostacji, 4 silosów, dróg pożarowych oraz placów manewrowych wraz z rozbudową i przebudową wewnętrznych instalacji.
 
Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym z 2004 r.:
Etap I- Budowa zakładu produkcyjnego
Etap II - Dobudowa dwóch hal produkcyjno-magazynowych.
Etap I i II to trzynawowy budynek. Hala to typowy prostopadłościenny budynek przemysłowy wykonany w konstrukcji żelbetowej obudowany lekką ścianą typu warstwowego. Dach dwuspadowy w identycznej technologii o nachyleniu 5%. Budynek
hali wykonany w konstrukcji żelbetowej o rozstawie osi konstrukcyjnych równym 6 m. Okładzinę zewnętrzną stanowią płyty warstwowe KINGSPAN.
Powierzchnia hali podzielona na 2 strefy magazynowe (magazyn surowców i magazyn wyrobów), strefę produkcyjną i biurowo-socjalną.
Hala wyposażona w bramy rozładowcze. Od strony wschodniej przewidziano wykonanie rampy rozładunkowej, a od strony północnej placu załadunkowego.
Część socjalno- biurowa wydzielona z części produkcyjnej ścianami oddzielenia pożarowego z bloczków. Między strefami magazynowymi a strefą produkcyjną zastosowano prefabrykowane, żelbetowe ścianki oddzielenia pożarowego.
Z hali przewidziano 7 wyjść ewakuacyjnych na zewnątrz budynku: dwa wyjścia w strefie magazynu surowców, 3 w strefie produkcyjnej i 2 w strefie magazynu.
 
Konstrukcja opis: Stropy fundamentowe żelbetowe beton B25 stal A-IIIN wylewane, dwukrotnie wyprawione obustronnie Abizolem R. Pod stopami podkład z chudego betonu na podsypce piaskowo-żwirowej.
Ściany fundamentowe żelbetowe beton.
Trójnawowa hala żelbetowa z elementów prefabrykowanych. Rozpiętość l pierwszej nawy B=30,30 m, wysokość do spodu dźwigara H=6,30 m. Część obudowywana - rozpiętość drugiej nawy B=22,84 m, wysokość do spodu dźwigara H=6,44 m. Rozpiętość trzeciej nawy B=22,96 m, wysokość do spodu dźwigara H=6,44 m. Długość hali L=6x32=192m.
W hali wprowadzono dwie przerwy dylatacyjne dzielące budynek na trzy części o długości 66,0+60,0+66,0=192m. Słupy ramy głównej prefabrykowane, utwierdzone w fundamencie w dwóch kierunkach. Wymiary słupów 50x50cm. Dźwigar dachowy - prefabrykat sprężony przegubowo oparty na końcach siupów. Słupy w ścianach szczytowych o przekroju 40x40cm.
W części hali przy ścianie wschodniej wykonano antresolę.
Konstrukcja antresoli: strop - płyty prefabrykowane oparte z jednej strony na ścianie murowanej posadowionej na ławie fundamentowej, z drugiej na belkach prefabrykowanych rozpiętych między słupami. Pod częścią techniczną parteru w podpiwniczeniu wykonano zbiorniki na wodę opadową, która wykorzystane są do celów produkcyjnych, oraz do celów p.poż. - instalacja hydrantów wewnętrznych, oraz tryskaczowa.
 
Całość inwestycji Etap I i Etap II obejmuje budowę:
- budynku produkcyjno-magazynowego (A) w skład którego wchodzą takie główne części jak: Magazyn Surowców (MS), Hala produkcji (HP), Magazyn Wyrobów (MW), Biura (B)
- nowoprojektowanego budynku produkcyjno-magazynowego (A1) w skład którego wchodzą takie części jak Magazyn Surowców (MS), Hala produkcji (HP), Magazyn Wyrobów (MW)
- zbiornika wody opadowej do celów produkcyjnych
- zbiornika wody do celów p. poż.
- budynków pomocniczych: Stróżówki (B), Trafostacji (C)
- placów manewrowych, parkingów, zbiornika p.poż otwartego
 
Integralną częścią są sieci infrastruktury technicznej składające się z przyłącza elektroenergetycznego, przyłącza wodno-kanalizacyjnego (woda spożywcza, przeciwpożarowa, kanalizacja sanitarna).